Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Helbibel - lördag 1/8

2 Krön 30:1-31:21, Ps 25:1-15, Ords 20:13-15, Rom 15:1-22


2 Krön 30:1-31:21

Texten finns ännu inte översatt i Svenska Kärnbibeln. Slå upp i andra översättningar:
Bibel 2000Folkbibeln 15
Tillbaka upp

Ps 25:1-15

Psalm 25 - ABC, bön för ledning och beskydd
[[Psalmen har ett alfabetiskt mönster. I en sådan s.k. akrostisk stil utgår varje rad från de tjugotvå hebreiska konsonanterna i ordningsföljd. Följande psalmer är akrostiska: 9-10, 25, 34, 37, 111, 112, 119 och 145. De första fyra kapitlen i Klagovisorna och Ords 31:10-31 följer också detta mönster. De hebreiska bokstäverna är mer än bara bokstäver, de är symboler och har också ett talvärde. Ofta förstärker symbolen versen och gör betydelsen tydligare. Eftersom temat på versen ofta följer bokstavens symbol förklarar det varför ämnet i psalmen ibland skiftar tvärt. Svenska Kärnbibeln tar med symbolen och skriver också inom hakklammer vad den symboliserar. Det ord som börjar med den aktuella bokstaven skrivs också i fetstil för att indikera att det är ett extra viktigt ord just i den versen.
    På samma sätt som Psalm 9-10 är skriven i en bruten alfabetisk akrostisk form, saknar även denna psalm några bokstäver. Tjugo av de tjugotvå hebreiska konsonanterna finns med, vers 2, 18 och 22 bryter mönstret. I Psalm 9-10 stördes ordningen så fort ordet ogudaktighet nämndes. På liknande sätt är det två verser som tar upp synd i denna psalm. Synden stör i Guds ordning. David hade begått äktenskapsbrott och mördat, trots det kunde han få förlåtelse och upprättelse. Det kan vara så att denna bön av David, som inte riktigt följer mönsterbilden för en akrostisk psalm, på ett fint sätt illustrerar att Gud kan använda oss människor trots våra brister. Även om några bokstäver saknas är slutresultatet 22 verser, lika många som hebreiska alfabetet. På samma sätt som psalmen blir fulländad, kan våra liv genom omvändelse och bön få bli en helhet tillsammans med Gud. Det är också värt att notera att de två stora "störningarna", att vers 5 för bokstaven Vav är kortare och att ett extra Pe läggs till sist, är exakt samma "störning" som i nästa akrostiska Psalm 34. Detta tyder på att dessa avvikelser är avsiktliga.

Författare: David

Struktur: Även om psalmen följer det akrostiska mönstret finns överlappande teman och strukturer. Första och sista delen av psalmen domineras av uttryck i första person riktade till Gud, se vers 1-7 och 16-22. Däremellan finns mer generella uttryck i plural, se vers 8-10 och 15-15. Denna sektion avbryts mitt i av vers 11 med en bön om att förlåta min synd.]
]
1Av David. [En kort titel med bara Davids namn.]


א - Alef
Till dig Herre,
    lyfter jag upp mitt liv (min styrka, min inre människa, jag kommer inför dig i bön),
2min Gud (Elohim)!

[Den första hebreiska bokstaven är: א - Alef. Tecknet föreställer en oxe. Bokstaven symboliserar styrka, ledaren, den första och det viktigaste. I denna vers är det orden "till dig" och "min Gud" som börjar med denna bokstav. Detta förstärker att det första och viktigaste beslutet jag kan göra är att ge hela mitt liv till Gud. Det sista ordet "min Gud", "Elohim" på hebreiska, börjar även det på bokstaven Alef, men den uttalas "e". Ordet står utanför det alfabetiska mönstret vilket ger extra fokus på utropet "Min Gud".]

ב - Bet
Jag förtröstar på dig (litar, lutar mig emot, är trygg i dig),
    tillåt mig inte att bli förödmjukad (komma på skam, tappa hoppet),
    låt inte mina fiender triumfera (glädja sig) över mig.

[Den andra hebreiska bokstaven är: ב - Bet. Tecknet avbildar ett hus med bara en dörr. Det symboliserar ett hem och total tillit. Ordet för "tro på" börjar med denna bokstav vilket förstärker hemvisten och förtröstan som tron ger.]

ג - Gimel
3Förutom det [förutom tro, se vers 2, behövs också uthållighet],
    ska ingen som väntar (söker dig ivrigt, binder sig samman med dig) bli besviken
    (komma på skam, vara modlös, förvirrad eller uppgiven),
    men de som vanemässigt utan orsak handlar trolöst (sviker, bryter löften) kommer på skam (blir besvikna).

[Den tredje hebreiska bokstaven är: ג - Gimel. Tecknet avbildar en kamel. Ofta symboliserar den uthållighet; en kamel går genom öknen i hetta och kyla, oavsett omständigheter håller den huvudet högt och går framåt. Det första ordet i hebreiskan är "gam" som ofta används om ett tillägg och kan översättas med "också" eller "dessutom". Ordet binder ihop denna vers, som handlar om väntan och att vara trogen, med föregående som handlar om tro. Ordet för vänta är "qawah" som också betyder att tvinna sig samman som en tråd. Det är en fin bild på en aktiv väntan där den som ber blir sammanflätad med Gud.]

ד - Dalet
4Dina vägar Herre (Jahve), visa mig (förklara, tillkännage, kungör) dem,
    dina stigar (välkända, upptrampade gångvägar), lär mig dem.

[Den fjärde hebreiska bokstaven är: ד - Dalet. Tecknet avbildar en öppen dörr sedd ovanifrån. Bokstaven representerar att kunna fatta beslut och välja rätt väg. Ordet "Dina vägar" börjar med denna bokstav och förstärker hur viktigt det är att fråga Gud efter hans vägar när vi står i vägval.]

ה - He och ו - Vav
5Led mig i din sanning (trofasthet),
    och lär mig (träna mig), för du är min Gud som frälser (befriar, ger seger);
    jag väntar på dig (hoppas, söker dig ivrigt, förväntar mig svar) hela dagen.

[Den femte hebreiska bokstaven är: ה - He. Tecknet avbildar ett fönster. Det symboliserar att se och att ha perspektiv. I denna vers är det orden "led mig" som börjar med denna bokstav, detta belyser att det bara är hos Gud som vi får rätt perspektiv i vårt liv. Versen är kortare än tidigare verser och hör ihop med nästkommande.
    Den sjätte hebreiska bokstaven är: ו - Vav. Tecknet avbildar en tältpinne, en krok eller hängare. Rent praktiskt var det tältpinnen som höll tältduken uppe. Den binder ihop olika saker. På samma sätt används bokstaven i grammatiken för att binda ihop ord till meningar. I denna vers är det ordet "och" som börjar med denna bokstav. Detta förstärker att det är i Guds sanning, som föregående rad talar om, som vi ska söka.]


ז - Zajin
6Kom ihåg din barmhärtighet (oändliga, ömsinta nåd) [plural] och din nådefulla kärlek (godhet), Herre (Jahve),
    för de är eviga (har funnits sedan urminnes tider).

[Den sjunde hebreiska bokstaven är: ז - Zajin. Tecknet avbildar ett svärd och symboliserar rörelse och iver. Bokstaven används i ordet "kom ihåg" och förstärker bönen om att Gud ska komma ihåg sin barmhärtighet och kärlek. I grundtexten står dessa ord i plural vilket ytterligare förstärker beskrivningen av Guds stora barmhärtighet och kärlek. Här används "rahamim", ett av sex hebreiska ord för barmhärtighet och nåd. Ordet förekommer bara i plural i Bibeln, lyfter fram att Guds nåd är oändlig. Ett ord som inte finns i singular är omöjligt att räkna - det har ingen början och inget slut. Detta visar på den dimension som finns i nåden och som gör den obegränsad. Ordet har sitt ursprung i "rechem" som betyder moderliv. Guds barmhärtighet liknas genom detta ord vid den ömsinta kärlek föräldrarna har till sitt ofödda barn som ännu är i mammas mage.]

ח - Chet
7Kom inte ihåg mina (omogna) ungdoms synder (felsteg)
    eller mina upproriska handlingar (överträdelser, uppror mot auktoriteter),
    kom i stället ihåg mig med din kärleksfulla nåd (barmhärtighet), för din godhets skull, Herre (Jahve).

[Den åttonde hebreiska bokstaven är: ח - Chet. Tecknet avbildar ett staket. Bokstaven symboliserar något som binder samman och inhägnar, rent fysiskt som ett staket eller en mur, eller socialt som vänskap och kärlek. I denna vers är det ordet "synder" som börjar med den bokstaven. Det förstärker bönen om förlåtelse för tidigare överträdelser.]
ט - Tet
8Herren (Jahve) är både god (glad, hjälpsam, vill mänskligheten väl) och rättfärdig (dömer rättvist),
    därför lär (visar, påpekar) han syndare hur man ska leva (visar han den rätta vägen).

[Den nionde hebreiska bokstaven är: ט - Tet. Tecknet avbildar ett huvud och en svans och föreställer antingen en orm i en korg, eller en människa som har böjt sig i ödmjukhet. Paradoxalt nog kan bokstaven symbolisera både ont och gott, antingen rebelliskhet eller godhet. I den här versen börjar ordet "god" med denna bokstav, och förstärker här att Gud är god.]

י - Jod
9Han leder (hjälper, lotsar) de ödmjuka i vad som är rätt (själva beslutsprocessen, i att döma rättvist),
    han lär (tränar) de ödmjuka hans väg (hur man ska leva).

[Den tionde och minsta hebreiska bokstaven är: י - Jod. Tecknet avbildar en arm eller en sluten hand. Eftersom denna bokstav är en punkt så är det början på alla andra bokstäver, och beskriver ofta skapelsen. Handen symboliserar styrka och kraft. I denna vers börjar ordet "rätt" med denna bokstav och betonar att vi ska handla rätt.]

כ - Kaf
10Alla Herrens stigar (välkända, upptrampade gångvägar) är nådefulla (fyllda med oförtjänt favör, kärleksfulla) och sanna (rätta, stabila, trofasta)
    för dem som håller hans förbund och instruktioner (lag, vittnesbörd).

[Den elfte hebreiska bokstaven är: כ - Kaf. Tecknet avbildar en utsträckt hand. Den kan både symbolisera givmildhet, genom att sträcka ut handen för att välsigna, men också att ta emot. I denna vers börjar ordet "alla" med denna bokstav och förstärker att Gud vill välsigna och ge vägledning. Begreppet "nåd och sanning", hebreiska "chesed ve emet" hör alltid ihop och finns i Guds eget vittnesbörd, se 2 Mos 34:6. Nåd utan sanning blir uddlös, medan sanning utan nåd blir obarmhärtig. Det behövs både nåd och sanning, men nåden kommer alltid först.]
ל - Lamed
11För ditt namns (ryktes) skull, Herre (Jahve),
    förlåt mina felsteg (synder, skulder) för de är många.

[Den tolfte hebreiska bokstaven är: ל - Lamed. Tecknet avbildar en oxpiska och symboliserar ofta undervisning. I denna vers börjar ordet "för" med denna bokstav och förstärker att Herren förlåter och lär oss. Vers 10 skulle kunna ge intrycket av att det inte finns något hopp för den som misslyckats. Herrens karaktär kräver dock både fullständig lydnad och nåd. Psalmen visar på detta paradoxala förhållandet mellan kravet på absolut trohet mot Gud och möjligheten att förlita sig på hans nåd och förlåtelse.]
מ - Mem
12Var finns den människa som fruktar (vördar, respekterar, ärar) Herren (Jahve)?
    Honom ska Herren undervisa vilken väg han ska välja (hur han ska leva).

[Den trettonde hebreiska bokstaven är: מ - Mem. Tecknet avbildar vatten och står för vatten, folk, nationer och språk. I denna vers börjar orden "Var finns" på denna bokstav. Det förstärker frågan om det finns någon bland alla människor som tillber Herren?]

נ - Nun
13Hans liv (själ) [den person som fruktar Herren] ska leva i godhet (det ska gå väl för honom),
    och hans efterkommande ska inta (ärva) landet.

[Den fjortonde hebreiska bokstaven är: נ - Nun. Tecknet avbildar en fisk och betyder arvtagare och avkomma. Ordet "Hans liv" börjar på den bokstaven. Det är det hebreiska ordet "nefesh" som ibland översätts med själ, och syftar på hela människan som en levande varelse. Det förstärker versens budskap om att det ska gå väl för de som ärver landet.]

ס - Samek
14Herren anförtror sig åt (umgås med, delar sina hemligheter med) dem som fruktar (vördar, respekterar) honom,
    och han visar (uppenbarar) sitt förbund för dem.

[Den femtonde hebreiska bokstaven är: ס - Samek. Tecknet avbildar en pelare och symboliserar stöd, support, stabilitet. I den här versen är det ordet "anförtror sig åt" som börjar med denna bokstav, och det förstärker att Gud är den som vägleder och stödjer.]
ע - Ajin
15Mina ögon är alltid riktade mot Herren,
    för han ska befria mina fötter ur nätet [från mina fiender].

[Den sextonde hebreiska bokstaven är: ע - Ajin. Tecknet avbildar ett öga eller en vattenkälla. Den symboliserar ofta profetisk klarsyn och uppenbarelse. Här är det ordet "ögon" som börjar med denna bokstav.]

Ords 20:13-15

13Älska inte sömn för då blir du fattig.
    Öppna dina ögon [vakna upp från slumrandet] och du får mat i överflöd.

14"Skräp, bara skräp", säger köparen [till den som säljer],
    men när han går därifrån skryter han belåtet [om sitt fynd].

15Man kan äga guld och mängder av juveler (pärlor),
    men läppar som har kunskap (insikt, förståelse) är den dyrbaraste klenod (ägodel) man kan ha.

Rom 15:1-22

Den som är stark ska hjälpa den svage
1Vi som är starka [i våra övertygelser och är fast förankrade i tron] är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. 2Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. 3Den Smorde (Messias, Kristus) tjänade ju inte sig själv, utan som det står skrivet:
Dina smädares smädelser föll över mig. [Ps 69:10]
4Allt som på förhand har skrivits ner [i Bibeln] står där för att undervisa oss (ge oss instruktioner, doktriner, lärosatser). Detta för att vi genom tålamod (uthållighet) och genom den uppmuntran som Skrifterna ger ska kunna hålla fast vid vårt hopp (de ger en förväntan och en framtidstro). 5Nu ska Gud, källan till allt tålamod och all uppmuntran, ge er samma attityd (tänkesätt) som den Smorde (Messias, Kristus) hade. 6Det resulterar i att ni enade (i ett ackord, med samma sinne) och med en mun kan ära (prisa, upphöja) vår Herre Jesu den Smordes (Kristi) Gud och Fader.

7Välkomna därför ständigt varandra in i era hjärtan, på samma sätt som den Smorde (Messias, Kristus) har tagit emot oss, till Guds ära. [Paulus ger samma uppmaning som han öppnade detta avsnitt med i Rom 14:1 och knyter ihop undervisningen.] 8Vad jag vill säga är att den Smorde (Messias, Kristus) har blivit de omskurnas tjänare för att visa Guds trofasthet och bekräfta löftena till fäderna, 9och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet.

[I följande fyra citat visar Paulus att Guds syfte alltid varit att välsigna hedningarna genom Israel. De kommer från de tre huvuddelarna i Gamla testamentet: lagen, profeterna och Psaltaren. De uttalas av tre stora judiska ledare: Mose, Jesaja och David.]

Som det står skrivet:
Därför vill jag tacka dig bland hednafolken
    och lovsjunga ditt namn. [Ps 18:50]
10Det står också:
Jubla, ni hednafolk,
    tillsammans med hans folk. [5 Mos 32:43]
11Och på ett annat ställe:
Lova Herren,
    alla hednafolk,
prisa honom,
    alla folk. [Ps 117:1]
12Och vidare säger Jesaja:
Jishajs rot [Messias],
    han som står upp för att regera över folken,
på honom
    ska hednafolken hoppas. [Jes 11:10]
[Det finns en tydlig linje i dessa fyra citat som visar att hedningarna alltid funnits med i Guds plan att bli välsignade genom israeliterna, se 1 Mos 12:2. I den första prisar David Gud bland hedningar; i den andra uppmanar Mose hedningarna att glädja sig tillsammans med judarna; i den tredje uppmanar psalmisten hedningarna att prisa Herren; och i den fjärde profeterar Jesaja att hedningarna ska leva under Messias och ha sitt hopp i honom.]

13Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

AVSLUTNING (15:14-16:27)

Anledningen till detta brev
14Mina syskon (bröder och systrar i tron), för min del är jag helt övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap och att ni också kan uppmuntra (förmana) varandra. 15Ändå har jag delvis skrivit ganska djärvt till er, för att påminna er i kraft av den nåd som jag fått från Gud. 16Jag är den Smordes (Kristi) Jesu tjänare bland hedningarna, i helig prästtjänst för Guds evangelium, så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige Ande. 17Alltså har jag en ära i den Smorde Jesus i min tjänst inför Gud. 18Jag vågar inte tala om annat än det som den Smorde (Messias) har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad, genom ord och gärning, 19genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring [i Syrien vidare västerut över Mindre Asien] ända till Illyrien [romersk provins på västra Balkan, området motsvarar ungefär dagens Albanien och forna Jugoslavien] överallt predikat den Smordes (Kristi) evangelium. 20Jag har satt en ära i att förkunna evangeliet där den Smordes (Kristi) namn ännu inte är känt, så att jag inte bygger på en grund som någon annan har lagt. [Anledningen till besöket i Rom är inte att bygga något nytt, det är egentligen bara en mellanlandning för att gå vidare västerut till Spanien, se vers 24 och 28.] 21Det står ju skrivet:
De som inte har fått budskapet om honom ska se,
    och de som inte har hört ska förstå. [Jes 52:15]
Paulus planer att komma till Rom
22Det är därför [eftersom det varit så många platser som aldrig hört evangeliet] som jag många gånger har varit förhindrad att komma till er [som redan känner Jesus].
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Helbibel