Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Helbibel - söndag 20/9

Jes 33:10-36:22, Ps 64:1-11, Ords 23:23, Gal 5:13-26


Jes 33:10-36:22

Texten finns ännu inte översatt i Svenska Kärnbibeln. Slå upp i andra översättningar:
Bibel 2000Folkbibeln 15
Tillbaka upp

Ps 64:1-11

Psalm 64 - Rädda mig från de ondas planer
[[En bön om Guds ingripande när psalmisten är utsatt för de ondas planer.

Författare: David

Struktur:

1. Bön till Gud om hjälp, vers 2-3
2. De ondas gärningar beskrivs, vers 4-7
3. Gud agerar, vers 8-10
4. Uppmaning till att prisa Gud, vers 11]
]
1Till den strålande (rena, trofasta) ledaren [psalmen är skriven för lovsångsledaren för tempelmusiken, men har även ett messianskt perspektiv]. Av David, en psalm (sång ackompanjerad på strängar).
2Hör min röst Gud (Elohim) i min klagan,
    bevara mitt liv från fiendens terror.
3Göm mig från de ondas rådslag,
    från tumultet av dem som ägnar sig åt överträdelser. [Ords 1:8-19]

4De vässar sina tungor likt ett svärd
    och spänner sina bågar med bittra ord (lägger bittra ord som pilar på bågen),
5för att skjuta den oskyldige från gömslet,
    plötsligt skjuter de mot honom utan fruktan (helt frimodigt).
6De uppmuntrar varandra till att göra det onda;
    de talar om att sätta ut hemliga fällor.
De frågar: Vem ser oss?
     7De planerar orättvisa,
de har kommit upp med den ultimata planen (för att fördärva alternativt det onda ur)
    en mans innersta och hjärtats djup.

8Men Gud (Elohim) ska skjuta dem med en pil,
     plötsligt visar sig deras skada.
9Deras tunga blir dem till fall;
    alla som ser dem flyr.
10Och alla människor fruktar [Ords 1:7],
    de ska erkänna Guds (Elohims) verk
    och begrunda vad han har gjort.

11Den rättfärdige ska glädja sig i Herren (Jahve) och ta sin tillflykt till honom,
    alla med uppriktiga hjärtan (ärliga och rena hjärtan, de rättsinniga, ordagrant "rakhjärtade") ska berömma sig.

Ords 23:23

23Införskaffa sanning och sälj den inte,
    införskaffa också vishet, disciplin och gott omdöme (insikt, förståelse).

Gal 5:13-26

Anden - inte köttet!
13Syskon (bröder och systrar i tron), ni är ju kallade till frihet. Låt bara inte den friheten bli en ursäkt för att tillåta er gamla natur (köttet) att agera (låt inte nåden bli en ursäkt för själviskhet, och att handla i egen kraft), utan tjäna i stället ständigt varandra i kärlek (genom osjälvisk, utgivande kärlek). 14För hela lagen [om mänskliga relationer] sammanfattas i en mening [ett enda bud från 3 Mos 19:18]:
"Du ska osjälviskt älska (utgivande) din nästa som dig själv."
15Men om ni kontinuerligt biter och sliter sönder varandra (sårar genom inbördes strider), se upp så att ni inte förgör varandra.
     16Jag säger er: vandra hela tiden i (lev ständigt ert liv i) Anden! Då kommer ni inte att ge efter för köttets onda önskningar (den fallna naturens begär). 17För köttet (den fallna mänskliga naturen, vår egen mänskliga styrka och kraft) har ständigt en stark längtan att undertrycka Anden, och Anden har ständigt en stark längtan att undertrycka köttet. De är helt motsatta varandra [i konstant konflikt med varandra] så att ni inte kan göra vad ni vill (era goda intentioner). 18Men om ni är ledda av [den helige] Anden, står ni inte under lagen.

Köttets gärningar

Det är stor skillnad mellan gärningar och frukt. En maskin i en fabrik utför ett arbete och producerar en produkt, men den kan inte göra en frukt. Frukt är inte en "gärning" utan växer och kommer naturligt. I en troende kommer frukt som ett resultat av ett liv i Anden, se vers 25.

19[Paulus utvecklar kontrasten mellan köttet och Anden genom två olika uppräkningar. Den första med femton onda gärningar står i kontrast med en kortare lista som kollektivt kallas "andens frukt". De femton "köttets gärningar" är inte tänkta att vara en fullständig lista, den avslutas med "allt sådant" i vers 21. Den till synes kaotiska uppställningen utan någon större struktur är också ett litterärt sätt att visa på den oreda som ondskan ställer till med. Detta i kontrast med andens frukt som är fint strukturerad i tre tripletter.]

Nu är köttets gärningar (den mänskliga naturens handlingar) uppenbara (välkända), de är:
sexuell omoral (otukt)
[Det grekiska ordet "pornea" används här och grundordet betyder "att sälja sig till slaveri". Pornografi är ett sammansatt ord av just detta ord "pornea" och "grafo", som betyder "något skrivet eller tecknat". Pornografi är en beskrivning antingen i text eller grafiskt av någon som säljer sig sexuellt.]
orenhet (orena, smutsiga tankar),
lössläppthet (ett liv vältrande i festande, lyx och mat, ett sexuellt utsvävande liv) [den primära synden i Sodom och Gomorra, se 2 Pet 2:6],

20avgudadyrkan (tillbedjan av en mänskligt gjord gud, något annat som tar Guds rättmätiga plats),
missbruk av droger (ockultism, trolldom, verklighetsflykt),
[Det grekiska ordet "pharmakeia" betyder drog som ändrar sinnesstämningen. Droger var vanligt vid hednatemplen för att försättas i trans. Det är en temporär behandling som inte tar tag i det grundläggande problemet.]
hat (ovänskap, bitterhet),
stridigheter (smutskastning av den andra parten, konflikter, sådan bitterhet som hellre splittrar än att erkänna sitt eget fel),
avund (viljan att få vad någon annan har, med den sjuka önskan att också den andre ska förlora vad den har),
okontrollerat temperament (ilska, vrede),
själviskhet (en som är helt upptagen med att få sina egna önskningar och begär uppfyllda och utan att tänka på andra människor),
splittring (delning, uppdelning, man lämnar någon man varit lojal mot, man överger, agerar rebelliskt),
falska läror (sekter, elittänkande, separation och slutenhet i en grupp),

21missunnsamhet [plural i grekiskan] (stark avundsjuka som leder till handlingar för att ta ifrån det som någon annan har),
fylleri (dryckenskap, alkohol och drogkonsumtion för att uppnå berusning),
vilt festande [plural i grekiskan] (ett liv som bara går ut på att få underhållning och nöje)
och allt annat sådant.
De som gör detta (vanemässigt lever så) [ger sig hän åt köttets gärningar - sexuell omoral, avgudadyrkan, hat, omåttlighet osv, se vers 19-21] ska inte ärva Guds rike. [Apg 10:42]

Andens frukt

Andens frukt omnämns i singular på samma sätt som en vindruvsklase är en frukt med många druvor.

22Men Andens frukt är ["frukt" är i singular, den helige Ande producerar bara en sorts frukt som innehåller följande komponenter]:
kärlek (att älska osjälviskt utgivande),
glädje (att vara lycklig och känna tillfredsställelse),
frid (att vara i harmoni, fri från oro),

tålamod (att ha ett balanserat temperament, visa överseende med andra när de gör fel, stå fast även under prövning och yttre press),
vänlighet (att vara snabb att hjälpa, att vara ärlig och öppen),
godhet (att vara generös),

trofasthet (att vara lojal och pålitlig),
23mildhet (styrka under kontroll, rätt balans av känslor och vrede, fri från hämndlystnad och bitterhet),
självkontroll (att behärska sina känslor och impulser).

[Dessa nio komponenter är fint strukturerade och kan delas in i tre triader. De tre första kommer från Gud och bor i den troendes hjärta. De följande tre har mer att göra med förhållandet till andra människor. De tre sista är generella inre kvaliteter. På samma sätt som "köttets gärningar" har denna lista inte ordet "och" mellan några punkter. Detta skrivsätt, som kallas asyndeton, gör att själva slutsatsen betonas som är:]

Lagen är inte emot något av detta.

[Däremot är lagen mot varje punkt i "köttets gärningar". Den som bryter mot ett enda bud är skyldig i allt, se Jak 2:10.]
24De som tillhör den Smorde (Messias, Kristus) Jesus har korsfäst sitt kött (den fallna mänskliga naturen) med dess lidelser (impulser) och begär (lustar, åtrå).

25Om vi lever genom Anden, låt oss också välja att marschera (vandra i linje med, följa och leva vårt liv) efter Anden.

[Här används ett annat ord för "vandra" än i vers 16. Grekiska "stoicheo" härstammar från ordet "rad". En militärisk term för att stå på rad, vandra i linje och marschera. Ordet beskriver hur en soldat går i takt med raden framför. Varje steg är aldrig kortare, aldrig längre, utan alltid exakt anpassat till personen framför. På samma sätt ska den troende följa den helige Ande i en jämn takt. Ordet beskriver ett lärjungaskap och ett liv som rättar sig efter Jesus, under Andens ledning.]

26Låt oss
    sluta att söka tom ära (då man själv vill ta äran och bli upphöjd),
    inte utmana (irritera, tävla mot) varandra,
    och inte vara avundsjuka på varandra.

[Grammatiskt hör denna vers ihop med föregående som en motpol till att vandra i Andens fotsteg. Uppmaningen refererar till stridigheterna som Paulus nämner om i vers 15, och i nästa stycke ger instruktioner för, se Gal 6:1-10. Eftersom Galaterbrevet skickades som ett rundbrev till flera församlingar inom samma område, gäller uppmaningen även rivalitet mellan olika församlingar som är förödande för Jesu kropp.]
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Helbibel