Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Helbibel - söndag 7/3

4 Mos 8:1-9:23, Ps 50:1-23, Ords 10:29-30, Mark 13:14-37


4 Mos 8:1-9:23

Texten finns ännu inte översatt i Svenska Kärnbibeln. Slå upp i andra översättningar:
Bibel 2000Folkbibeln 15
Tillbaka upp

Ps 50:1-23

Psalm 50 – Sann tillbedjan
[[Denna psalm är skriven som en domstolsförhandling där Herren ställer frågor till sitt folk. Det finns likheter med Jes 1:2-20. Gud värdesätter äkta tillbedjan framför tomma religiösa ritualer. Detta är den första psalmen som tillskrivs Asaf.

Författare: Asaf

Struktur:

1. Introduktion, vers 1-6
2. En rätt tillbedjan, vers 7-15
3. En rätt livsstil, vers 16-21
4. Slutsats, vers 22-23]
]
1En psalm (sång ackompanjerad på strängar) av (för) Asaf.

[Asaf var en av lovsångsledarna i templet på Davids tid, se 1 Krön 16:5. Hans namn betyder "en som samlar". Han anges som författare till tolv psalmer, se Ps 50 och 73-83.]
-
Gud, Herren Gud (El Elohim Jahve)
    har talat och kallat (namngett) jorden
    från solens uppgång till dess nedgång [från öst till väst – över hela jorden].
    [Det var genom att tala som allting blev till i skapelsen, här påminns om hur Guds tal är skapande.]
2Från Sion [templet i Jerusalem], skönhetens fulländning, har Gud (Elohim) strålat fram (visat sig i glans),
     3vår Gud (Elohim) kommer och han tiger inte (kan inte tiga).
En förtärande eld stormar kraftigt framför honom
    och runt omkring honom.
4Han kallar på himlarna däruppe
    och på jorden, till att döma sitt folk.
    [Himlarna och jorden är Guds vittnen när Han dömer, se 5 Mos 32:1.]
5Samla mina heliga till mig,
    dem som har ingått förbund med mig genom ett offer.
6Himlarna förkunnar hans rättfärdighet,
    för Gud (Elohim) själv är domare.

Sela. [Antagligen ett avbrott för instrumentalt mellanspel, en paus för att begrunda vad som just har sjungits.]

7[Vers 7-15 riktar sig till folket i stort:]
Hör mitt folk och jag ska tala,
    Israel och jag ska vittna mot dig.
    Gud, din Gud (Elohim Elohim) det är jag.
8Jag tillrättavisar dig inte för dina offer,
    dina brännoffer är ständigt inför mig.
9Jag har inget behov av en tjur från ditt hus,
    eller boskap från din fålla.
10Alla skogens djur är mina,
    boskapen på tusen kullar.
    [Ett uttryck för att allt levande tillhör Gud, han har ju skapat allting till sig själv].
11Jag känner alla bergets fåglar
    och fältets vilda djur är mina.
12Om jag blev hungrig, skulle jag berätta det för dig [Israel],
    världen tillhör mig och allt som finns i den.
13Äter jag tjurars kött
    eller dricker jag getters blod?
14Offra tacksägelsens offer till Gud (Elohim)
    och uppfyll dina löften till den Högste (Elion).
15Och kalla på mig i dagar av nöd,
    jag ska befria dig och du ska ära mig.

16[Vers 7-15 riktar sig personligt:]
Men till den gudlösa (ogudaktige, ondskefulle) säger Gud (Elohim):
    "Vad gör du (vad har du för dig)?
    Läser upp mina lagar och tar mitt förbund i din mun?
    [Hur vågar du tala som om du kände mig? Jämför 2 Tim 3:5.]
17Du hatar tillrättavisning
    och kastar mitt ord bakom dig (vänder ryggen till det).
18När du ser en tjuv är du belåten med honom,
    och din del är tillsammans med äktenskapsbrytare.
19Du har öppnat din mun för ondska,
    och din tunga främjar svek och bedrägeri.
20Du sitter och talar mot din broder,
    skvallrar om din egen mors son.
21Dessa saker har du gjort. Skulle jag då vara tyst?
    Du tänker att jag är likadan som du,
    men jag förebrår dig och ställer detta inför dina ögon.

22Betänk nu detta, du som glömmer bort Gud (Elohim),
    annars ska jag slita dig i stycken utan att någon räddar dig.
23Ett lovets offer ärar mig,
    och till den som styr sina steg rätt
    ska jag visa Guds (Elohims) frälsning.

Ords 10:29-30

29Herrens (Jahves) vägar är en tillflykt (ett värn, skydd, försvar, en säker fästning) för de ärliga (de som har integritet),
    men är undergång (olycka, skräck) för syndarna (för dem som har som livsstil att planera och utföra ondska).
30Den rättfärdige ska aldrig vackla [när världen skakar av oro],
    men de ogudaktiga ska inte bo kvar i landet.

Mark 13:14-37

Vedermödan
14"När ni ser 'det i Guds ögon avskyvärda som ödelägger och skapar förödelse', som profeten Daniel omnämner [i Dan 9:27], stå (ställa sig, träda fram) där det inte ska vara [i Jerusalems tempel] – må den som läser detta förstå detta – då ska de som är i Judéen fly till bergen. 15Den som är på taket ska inte gå ner och [hinna] hämta något inne i huset, 16och den som är ute på åkern ska inte vända tillbaka och hämta sin mantel. 17Ve (uttryck för intensiv förtvivlan över) dem som väntar barn eller ammar i den tiden. 18Be att det inte sker på vintern. 19För då ska det bli 'en stor vedermöda' (en stor nöd, lidande och betryck), vars like inte har funnits från den tid då Gud skapade världen till denna dag, och inte heller kommer att förekomma igen. 20Om inte de dagarna förkortades skulle ingen människa stå ut och överleva. Men för de utvaldas skull [Guds utvalda folk, syftar antagligen på det judiska folket] har han förkortat de dagarna.

21Om någon då säger till er: 'Här är den Smorde (Messias, Kristus),' eller: 'Där är han,' så tro det inte. 22För falska messiasgestalter [frälsare] och falska profeter ska träda fram och utföra tecken (mirakel vars syfte är att bekräfta att den som utför dem är sann) och under (som väcker förundran) för att om möjligt vilseleda även de utvalda. 23Var ständigt på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg."

Människosonens ankomst
24[Jesus går nu tillbaka till den andra frågan om tecknen före hans andra tillkommelse. Den dagen då Jesus kommer tillbaka för att upprätta sitt rike på jorden kommer inte att gå någon obemärkt förbi. Stora tecken ska ske innan Jesus sätter sina fötter på Olivberget öster om Jerusalem, se Sak 14:4.]

"Men i de dagarna, efter denna vedermöda [på en gång efter den, se Matt 24:29]
'ska solen förmörkas
    och månen inte längre lysa.
    [Citat från Jes 13:10; 24:23; Hes 32:7-8; Joel 2:10 m.fl. som handlar om Guds dom över världen.]
25Stjärnorna ska falla från himlen
    [Jes 34:4, Upp 6:13],
    och himlens krafter ska skakas.'
26Då ska man få se Människosonen komma på himlens moln med stor (kunglig) makt och härlighet (majestät). 27Han ska då sända ut sina änglar. De ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens yttersta (mest avlägsna) gräns till himlens yttersta gräns." [Upp 14:14-20]

När kommer Jesus tillbaka? - Ni kan veta ungefär

I mars börjar fikonträden knoppas i Israel och bladen slår ut.

28"Från fikonträdet kan ni lära er följande jämförelse (liknelse): Så fort kvisten på trädet blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära.

[Runt Medelhavet är de flesta träd gröna året om, förutom fikonträdet som fäller löven på hösten. Under våren stiger saven i grenarna och bladen knoppas. Det betyder att sommaren inte är långt borta.]

29På samma sätt, när ni ser allt detta hända [alla dessa tecken beskrivna i Mark 13] kan ni veta att han är nära, att han står precis vid dörren [redo att komma]. 30Jag säger er sanningen (sannerligen, amen): Detta släkte (den generation, detta folk) ska inte förgå (dö) förrän allt detta händer. 31Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå."

[Det grekiska ordet för släkte i vers 30, "genea", betyder både "generation" och "folk". Samma generation som hörde Jesus uttala dessa ord var också med om Jerusalems förstörelse år 70 e.Kr. Samtidigt gäller också detta löfte det judiska folket som ska bevaras som folk fram till Jesu återkomst.]

När kommer Jesus tillbaka? - Ingen vet exakt, så var vakna!
32"Men vad det gäller den [exakta] dagen eller timmen (stunden) [då Jesus kommer tillbaka för att upprätta riket] vet ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen – ingen utom Fadern. 33Var ständigt på er vakt, vaka (var redo, beredd); för ni vet inte när tiden är inne.

34Det blir som när en man [redan] har rest bort. Han lämnade sitt hus och gav sina slavar fullmakt, var och en med sin uppgift, och portvakten befallde han att ständigt vaka (vara alert och vaksam). 35Vaka därför, för ni vet inte när husets herre kommer, om det sker på kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på morgonen. 36Annars kan han komma plötsligt och finna att ni sover. 37Vad jag säger till er säger jag till alla: Vaka (var uppmärksamma, aktiva, alerta)!"
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Helbibel